Tietosuoja

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue Ry:n tietosuojaseloste 24.5.2018

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue Ry noudattaa tietosuoja-asioissaan ja rekisterien käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry

y-tunnus 2166242-5

Naapurintie 6 B 45

00940 Helsinki

www.rekkurescue.com

 

Yhteyshenkilö

Katja Noro, puheenjohtaja

katja (a) rekkurescue.com

 

2. Henkilörekisterin nimi

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry:n jäsen- ja yhteystietorekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyoikeuden tarkoitus ja perusteet

Jäsen- ja yhteysrekisteri sisältää tiedot yhdistyksen jäsenistä, eläinten adoptoijista, vapaaehtoisista, asiakkaista, yhteistyökumppaneiden sekä vapaaehtoiseksi, kilpailuihin sekä tapahtumiin ilmoittautuneiden tai osallistuneiden henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, joka pohjautuu suostumukseen.

Markkinointi on oikeutettu etu.

 

4. Käyttötarkoitukset

Toiminnassaan eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden tai muiden niihin verrattavien suhteiden sekä niistä johtuvien velvoitteiden hoitaminen; jäsenyyteen liittyvät asiat, tapahtumat, kampanja- viestintä-  ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen, asiakas – ja sidosryhmäyhteydenpito.

Turvallisuus

Rekku Rescue ry pyrkii kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja esimerkiksi luvattomalta rekisteriin pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, väärinkäytökseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta tai muulta laittomalta käsittelyltä.

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry rekisterit on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Rekistereihin sisäänpääsy edellyttää erillisen käyttöoikeuden myöntämistä ja kirjautumista käyttäjätunnuksella tai henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella.

Rekistereihin tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterin ylläpitäjät ja henkilöt, jotka tehtäviensä hoitamisessa ko. rekisteriä tarvitsee.

Yhdistyksen hallitus myöntää käyttöoikeudet rekistereihin ja käyttöoikeus poistuu, kun henkikö ei enää tehtävässään tarvitse oikeutta ko. rekisteriin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsen- ja yhteystietorekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

 

6. Evästeiden käyttö

Yhdistys ei käytä tällä hetkellä evästeitä verkkopalveluissaan.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsen- ja yhteystietorekisteriin saadaan henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään. Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka rekisteröity itse yhdistykselle ilmoittaa.

 

8. Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

 Tietoja käsitellään yhdistyksen sisällä siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU tai ETA alueiden ulkopuolelle.

 

9. Automaattinen päätöksenteko

 Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry:n toiminnassa ei tehdä EU- tietosuoja-asetuksen tarkoittamia automatisoituja päätöksiä.

 

10.Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään.

Tarkastuspyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

11. Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen joko tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä tai ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta

pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esimerkiksi asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

12. Henkilötietojen siirrettävyys

Rekisteröity voi pyytää itseään koskevat henkilötiedot, jotka hän on itse toimittanut sopimuksen tai suostumukseensa perustuen. Rekisteröidyn pyynnöstä kyseiset tiedot voidaan siirtää myös toiselle rekisterinpitäjälle, jolla on valmius ottaa kyseiset henkilötiedot vastaan tietoturvallisesti. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään.

Tarkastuspyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

13. Oikeus tietojen oikaisuun

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan ja täydentämään virheellisiä tai puutteellisia tietojaan sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna tietojen oikaisupyynnöllä. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään.

Oikaisupyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

14. Rajoitusoikeus

Rekisteröity voi pyytää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä EU tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti. Rekisteröidyn tulee esittää pyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään ja yksilöidä rajoitettavat tiedot.

Rajoituspyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisena allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

15. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröity voi antaa eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry:lle suostumuksia ja kieltoja liittyen uutiskirjeen vastaanottamiseen seuraavasti:

Suostumus; uutiskirje

Kiellot; uutiskirje

 

16. Henkilötietojen säilytysajat ja hävittäminen

Henkilötieto poistetaan, kun käsittely – ja käyttötarve poistuu eikä henkilötietojen säilyttämiselle ole muuta perusteltua syytä.

 

17. Rekisterin suojauksen periaatteet

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry varmistaa kattavin teknisin, fyysisin ja hallinnollisin suojatoimin henkilötietojen tietoturvallisuudesta. Henkilötietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt. Tietojen eheydestä ja luotettavuudesta huolehditaan ja tiedot ovat saatavilla käyttötarkoituksiinsa, kun niitä tarvitaan.

Tietoturvallisuuden toteuttamisesta huolehditaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta alkaen kaikissa henkilötietojen käsittelyn elinkaaren vaiheissa, aina tietojen tietoturvalliseen hävittämiseen saakka.

 

18. Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä laittomiksi arvioimistaan henkilötietojen käsittelytoimista valitus Tietosuojavirastolle. Lisätietoja valitusoikeuden toteuttamisesta www.tietosuoja.fi

 

19. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

 

Tämä seloste on julkaistu 25.5.2018.