Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Rekku Rescue ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodittomien eläinten erityisesti kissojen ja koirien fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja asemaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tiedottaa eläinten hyvinvoinnin epäkohdista, harjoittaa valistus- ja koulutustoimintaa ja pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelullisiin asenteisiin ja lainsäädäntöön. Yhdistys etsii koteja kodittomille koirille, kissoille ja muille pieneläimille, järjestää voittoa tavoittelematta erilaisia tilaisuuksia ja eläinsuojelupäiviä ja eläinten hyvinvointia edistäviä tapahtumia, kuten kissojen leikkaus- ja sirutustapahtumia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja maksullisia näyttely- ja huvitilaisuuksia ja harjoittaa ravintolatoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä, sekä ostaa ja välittää jäsenilleen eläinhoito- ja suojeluvälineitä. Yhdistys pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen.

Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaiset luvat.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhdeltä kalenterivuodelta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän mahdollisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä. Hallitusten jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet sen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös yhdistyksen virallisilla internetsivuilla muilta suljetussa osiossa, yhdistyksen hallituksen suljetussa Facebook-ryhmässä, muussa vastaavasti rajatussa internet-ympäristössä, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

Hallitus on päätäntävaltainen kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä tai vastannut sähköisellä viestintävälineellä tai puhelimitse. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta, tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain 2 varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenistä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtaja ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua ja päätösvaltaiset jäsenet voivat käyttää heille kuuluvaa päätösvaltaa myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen hallitus päättää ja ohjeistaa kokouksessa käytettävän tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Jäsenet kutsutaan kokouksiin yhdistyksen virallisilla internetsivuilla julkaistavalla kokouskutsulla.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastaja lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13§ Saavutetut jäsenoikeudet
Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

(Säännöt rekisteröity ja hyväksytty PRH 19.12.2016)